Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.
Standpunt

Verhaaltjes schrijven of aankopen: wat heeft prioriteit?

Gepost 2017/01/18

Het is belangrijk dat een aankoper weet waarom hij bepaalde keuzes maakt in de uittekening van zijn aanbestedingsaanpak. En mocht ik de persoon zijn waaraan hij moet rapporteren dan moet hij, indien daarom gevraagd, daar de nodige deugdelijke uitleg voor kunnen geven. En die uitleg moet stroken met de gemaakte strategische beleidskeuzes.  Iets anders wordt het wanneer ik van hem zou eisen dat hij, telkens hij een dergelijke keuze maakt, dat ook nog op juridische wijze moet documenteren.

De Belgische wetgever is (ook al zou er in de Commissie overheidsopdrachten een consensus geweest zijn omdat niet te doen voor de opdrachten die de Europese drempel niet bereiken) zo dom geweest om te eisen dat voor elke opdracht  boven (nu) 135.00 euro (ook dus deze die de Europese drempel niet bereiken!) de aankoper verplicht wordt te motiveren waarom hij de opdracht niet splitst in percelen! Uit de formulering van het artikel in de wet zie je dat één of andere idioot het woord “werken” aan de opsomming heeft toegevoegd? Wat gebeurt er met onze wetten en hoe komen die tot stand?

Ruwweg slaat de Europese verplichting tot motivering voor niet splitsen in percelen voor België op een 200 a 300 opdrachten wat de werken betreft (dat is ongeveer het aantal opdrachten  voor werken boven de EUR drempel in  2016 in België). Nu blijkt de Belgische wetgever de Europese verplichting tot motivering uitgebreid te hebben tot meer dan 10.000 opdrachten voor werken! Daar mag je nog ettelijke duizenden opdrachten bijtellen voor leveringen en diensten, omdat voor een groot deel van de aanbestedende overheden de actuele Europese drempel voor leveringen en diensten niet de federale drempel van 135.000 Euro is maar 209.000. Nochtans meenden we dat er in het regeerakkoord was afgesproken van niet aan “Gold Plating” te doen?   

Aankopers verhaaltjes doen schrijven, die dan kunnen betwist worden bij allerhande rechters, heeft niets met gezond KMO beleid te maken, en zeker niet met administratieve vereenvoudiging, en nog minder met de implementatie van goed aankoopbeleid. Meer en meer denkt de wetgever dat hij weet hoe je moet aankopen! En wie is dan die "wetgever" in dit land ....?

Het gaat met de overheidsopdrachten niet de goede kant op!

Wie gaat de job van overheidsaankoper, die zo steeds meer en meer wordt gedevalueerd door nutteloze administratieve en juridische ballast,  nog (willen) doen?

Lees de rest van deze post »

Erkenningsreglementering blijft verouderde knoeiboel

Opdrachten met kleine waarde -Small public procurement contracts

Gepost 2016/11/15

De wet van 15 juni 2006 verplicht tot economisch irrationeel  in mededinging stellen van kleine opdrachten. Dat brengt voor alle maar in het bijzonder ook voor kleine privaatrechtelijke aanbestedende overheden nodeloos zeer zware  kosten met zich mee  De nieuwe wet overheidsopdrachten houdt een kleine verbetering in van de actuele situatie. Maar de oplossing schiet naar onze mening flink te kort, zoals we reeds elders hebben toegelicht op de webstek.

In bijgaand artikel wordt de Belgische situatie vergeleken met de nieuwe Franse wetgeving en de actueel toepasselijke Nederlandse wetgeving, ook wordt de irrationaliteit van de verplichtingen tot mededinging zoals ze nog steeds in de Belgische wetgeving voor deze kleine opdrachten opgelegd is, geïllustreerd aan de hand van een eenvoudig mathematisch model. In vergelijking met de nieuwe Franse en de actuele Nederlandse wetgeving valt op hoe ook de nieuwe Belgische wetgeving overheidsopdrachten betuttelend is in het bijzonder voor de privaatrechtelijke aanbestedende overheden.

Het artikel is in het Engels en wordt kortelings gepubliceerd als één van de twintig beste papers van de IPPC 2016  in Bali.

Lees de rest van deze post »

Sociale misbruiken en het nieuwe wetsontwerp overheidsopdrachten

Duur versus looptijd

Gepost 2016/02/10

De Belgische wetgever heeft zich in de wet van 15 juni 2006 vergaloppeerd wat betreft de beperkingen inzake duur van de overeenkomst. Laat ons hopen dat dit niet wordt herhaald, alhoewel sommige amendementen op het nieuwe wetsontwerp overheidsopdrachten het  ergste doen vermoeden.

Daarom een poging om de dingen duidelijker te stellen.

Lees de rest van deze post »

Prijzenonderzoek en onderzoek naar abnormaal karakter van de prijzen

Het Oranje Licht

Over knoei, onzin en onbekwaamheid

Gepost 2015/12/14

Je herkent ze onmiddellijk aan hun bestekken en ..... aan hun arrogantie.

Lees de rest van deze post »

Nieuwe drempelbedragen overheidsopdrachten vanaf 01 januari 2016

Raamovereenkomsten en opdrachtencentrales: een speeltuin voor ritselaars en rommelaars (deel 1)

Gepost 2015/10/28

We maken ons druk over het bekendmaken van een opdrachtje waarvan de goed te keuren uitgave 85.001 euro is en die drempel die mag niet omhoog hoor!!  Maar de raamovereenkomsten van honderduizenden, en miljoenen euro en het aansluiten bij opdrachtencentrales zijn een speeltuin voor ritselaars en rommelaars.

Dat gaat dan nog in heel wat gevallen gepaard, maar daarover nog meer in een andere bijdrage, met schending van de ramingsregels en de bekendmakingsverplichtingen, het ontwijken van de administratieve en begrotingscontrole, het negeren van de toepasselijke bevoegdheidsregelingen en andere regels van openbare orde zoals de taalwetgeving (bestuurszaken).

Ja,  zelfs strafrechtelijke feiten  geraken ingeburgerd als dagelijkse kost : hoe noemen ze dat ook weer met een post modern woord dat criminaliteit verbloemt? Juist: "normvervaging".  

Een wetgeving die dit misbruik niet grondig aanpakt bewijst haar eigen  nutteloosheid.

Lees de rest van deze post »

De erkenningsreglementering voor aannemers van werken: een papieren tijger die zweeft tussen anachronisme en ongeloofwaardigheid.

Gepost 2015/10/20

In de strijd tegen sociale misbruiken is het opleggen van een erkenning aan de onderaannemers en het beperken van het aantal schakels in de onderaanneming om verschillende redenen een slecht idee. De erkenningsreglementering voor aannemers van werken is een papieren tijger die zweeft tussen anachronisme en ongeloofwaardigheid. Indien ze zou worden behouden is ze niet aan wat opsmuk toe maar aan een volledige herwerking. Daarbij zijn pertinentie geloofwaardigheid en actualiteit de voornaamste uitdagingen. Slaagt men daarin niet, dan beter opdoeken. 

Wanneer we de aanbestedende overheden betrekken, en ze ieder slechts elke week één steekproef uitvoeren op één van de reeds actueel toepasselijke bepalingen voorzien in het KB uitvoering, artikel 78, dan hebben we meer dan 100.000 controles per jaar op sociale misbruiken! 

Het is veel beter om in te zetten op de medewerking van de aanbestedende overheden dan in te zetten op een ongeloofwaardig geworden erkenningssysteem. 

Lees de rest van deze post »

Criminelen gaan vrijuit in nieuw wetsontwerp overheidsopdrachten

De Belgische regels inzake vrije varianten zijn in de praktische toepassing onverenigbaar met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie

België en Nederland kunnen nog altijd veel van elkaar leren in inkoop in het algemeen en in overheidsopdrachten in het bijzonder.

Gepost 2015/10/07

Nederland en Belgie kunnen ook in 2015 nog veel van elkaar leren! 

Lees de rest van deze post »

Toegang van de KMO tot overheidsopdrachten, deel 1

Gepost 2015/10/07

De toegang van de KMO tot overheidsopdrachten is problematisch. Het wetsontwerp gaat evenwel in zijn aanpak te veel voorbij aan het feit dat bij heel wat kleine opdrachten de transactiekosten te hoog zijn en quasi onsamendrukbaar. 

Lees de rest van deze post »

Wetsontwerp overheidsopdrachten en bestrijding sociale misbruiken

Gepost 2015/10/02

Het nieuwe wetsontwerp overheidsopdrachten scoort uiterst zwak op het gebied van bestrijding sociale misbruiken. Een gemiste kans van formaat. Regering realiseert haar ambitie niet. Meer zelfs, in bestrijding sociale misbruiken is het wetsontwerp een stap achteruit.

Lees de rest van deze post »

Over beoordelingsmethodieken en wegingssystemen

Delen